درس‌های موجود

فراگیران محترم

به وبینار آموزشی ((  انبار داری نوین )) خوش آمدید

شماره پشتیبان    02188490184


فراگيران محترم 

به وبينار آموزشي (( اصول تهيه و تنظیم قراردادها ))  خوش آمديد

پشتيبان  02188490184

فراگیران محترم به وبینار آموزشی (( جذب و استخدام و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان)) خوش آمدید پشتیبان 03132619194

فراگیر محترم 

به وبینار آموزشی (( اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی در فروش ))خوش آمدید

شماره پشتیبان 88490184

فراگیران محترم

به وبینار آموزشی  ((  کنترل کیفیت آماری SPC  )) خوش آمدید

شماره پشتیبان    02188490184


فراگیران محترم

به وبینار آموزشی (( ایمنی و بهداشت عمومی )) خوش آمدید

پشتیبان   02188490184