درس‌های موجود

فراگیران محترم 

به وبینار آموزشی((کالیبراسیون عمومی))خوش آمدید

پشتیبان: 88490184

کاربران گرامی

به جلسه آنلاین خوش آمدید

فراگیران گرامی:
به دوره آموزشی ((برنامه ریزی فروش))
خوش آمدید.
پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی((شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی))

خوش آمدید.

پشتیبانی:88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((قوانین مالیاتی در قراردادها))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((راهکارهای تسهیل روند ترخیص کالا در گمرکات کشور))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها))

خوش آمدید.

پشتیبانی :88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((کارتیمی در واحد فروش به منظور افزایش فروش))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((اصول و فنون مذاکره در قراردادها))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((چگونه از ریزش مشتریان جلوگیری کنیم))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((ارتباط موثر و زبان بدن در فروش))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی((روشهای جلب اعتماد مشتری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((اصول تهیه و تدوین قراردادهای بین المللی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((شخصیت شناسی در فروش))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره ((اصول تهیه و تدوین قراردادهای داخلی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((ایمنی در انبار))

خوش آمدید.

پشتیبانی:88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((آیین دادرسی مالیاتی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مهارتهای ارتباط موثر در سازمان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی : 

به دوره آموزشی ((مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی- معدنی و تجاری (R&D)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی :

به دوره آموزشی ((مذاکرات حرفه ای ویژه پرسنل فروش))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی : 

به دوره آموزشی ((اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی :

به دوره آموزشی ((مدل ارزشیابی اثربخشی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE))) 

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی : 

به دوره آموزشی (( قراردادهای پیمانکاری و دعاوی حوزه آن))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی :

به دوره آموزشی ((فنون پذیرایی و تشریفات))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((قوانین بیمه و مالیات))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((انتظامات پیشرفته حرفه ای))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی 

به دوره آموزشی ((مدیریت‌ امور اداری و کارگزینی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی 

به دوره آموزشی ((نیازسنجی آموزشی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول مدیریت و سرپرستی(مقدماتی)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((سامانه جامع تجارت EPL-NTSW)) خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((انبارداری صنعتی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت منابع انسانی (HRM)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (با تاکید بر روش هی گروپ)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((برنامه ریزی و کنترل تولید))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((قوانین کار و تامین اجتماعی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((آئین نگارش و مکاتبات اداری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی((قانون مبارزه با پولشویی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((انبارداری نوین))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((تکنیک‌های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی (( برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول تدارکات و خریدهای داخلی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی 

به دوره آموزشی ((منابع انسانی دیجیتال))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((طبقه بندی مشاغل))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((امور رفاهی کارکنان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((بازاریابی و فروش تلفنی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی 

به دوره آموزشی ((روشها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان)) 

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت تولید و عملیات))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت ارتباط با مشتری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((نظام آراستگی در محیط کار (5S)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اخلاق حرفه ای و رفتارسازمانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران))

خوش آمدید.

پشتیبانی: 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((تکنیکهای متقاعدسازی و نفوذ در مشتری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 257 و 258

فراگیران محترم شرکت هوایار

به دوره آموزشی ((آیین نگارش و مکاتبات اداری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184