درس‌های موجود

  • دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 
  •  مدرس دوره جناب آقای احتشام 
  • مدت زمان دوره ۱۶ ساعت حضوری ۳ ساعت مجازی
  • پشتیبانی : ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۳۴ 

آموزش مجازی مبانی حریق

حداقل نمره قبولی در آزمون 12 می باشد.

حداقل نمره قبولی در آزمون 12 می باشد.