Available courses

حل مسئله

حل مسئله

Course

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

Course

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

Course

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

Course

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت عمومی

Course

روش خلاقیت در حل مسائل (TRIZ)

روش خلاقیت در حل مسائل (TRIZ)

Course

کار گروهی (TEAM WORK)

کار گروهی (TEAM WORK)

Course

مهارت های سرپرستی

مهارت های سرپرستی

دوره آموزشی الکترونیکی مهارت های سرپرستی
Course

فن بیان و آیین سخنوری

فن بیان و آیین سخنوری

دوره آموزشی فن بیان و آیین سخنوری
Course

نظام آراستگی محیط کار (5S)

نظام آراستگی محیط کار (5S)

دوره آموزشی مجازی نظام آراستگی محیط کار
Course

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
Course

مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
Course

مدیریت زمان

مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان
Course

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

دوره آموزشی صورت جریان وجوه نقد
Course

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و روابط عمومی
Course

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره مجازی ارتقاء سلامت اداری
Course

اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

Course

بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس

بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس

آموزش مجازی بهداشت روانی در محیط کار
Course

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

دوره مجازی مهارت های زندگی
Course

آشنایی با اصول تدوین استاندارهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با اصول تدوین استاندارهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای
Course

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

دوره مجازی مدیریت تعارض
Course

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCC
Course

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی و تشریح الزامات ISO14001:2004
Course

ارزیابی انطباق

ارزیابی انطباق

دوره آموزش مجازی ارزیابی انطباق
Course

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM
Course

مدیریت دانش

مدیریت دانش

آموزش الکترونیکی مدیریت دانش
Course

Access

Access

آموزش مجازی Access
Course

PowerPoint

PowerPoint

آموزش مجازی PowerPoint
Course

Excel

Excel

دوره آموزشی مجازی Excel
Course

فتوشاپ

فتوشاپ

آموزش فتوشاپ
Course

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دوره مجازی مبانی کامپیوتر
Course

آزمون درس مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

آزمون درس مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

Course

آزمون درس 5S

آزمون درس 5S

Course

آزمون درس Word

آزمون درس Word

Course