درس‌های موجود

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

درس

مدیریت دانش

مدیریت دانش

درس

حل مسئله

حل مسئله

درس

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

درس

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

درس

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت عمومی

درس

روش خلاقیت در حل مسائل (TRIZ)

روش خلاقیت در حل مسائل (TRIZ)

درس

کار گروهی (TEAM WORK)

کار گروهی (TEAM WORK)

درس

مهارت های سرپرستی

مهارت های سرپرستی

دوره آموزشی الکترونیکی مهارت های سرپرستی
درس

فن بیان و آیین سخنوری

فن بیان و آیین سخنوری

دوره آموزشی فن بیان و آیین سخنوری
درس

نظام آراستگی محیط کار (5S)

نظام آراستگی محیط کار (5S)

دوره آموزشی مجازی نظام آراستگی محیط کار
درس

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
درس

مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
درس

مدیریت زمان

مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان
درس

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

دوره آموزشی صورت جریان وجوه نقد
درس

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

درس

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و روابط عمومی
درس

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره مجازی ارتقاء سلامت اداری
درس

اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

درس

بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس

بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر مدیریت استرس

آموزش مجازی بهداشت روانی در محیط کار
درس

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

دوره مجازی مهارت های زندگی
درس

آشنایی با اصول تدوین استاندارهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با اصول تدوین استاندارهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای
درس

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

دوره مجازی مدیریت تعارض
درس

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCC
درس

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی و تشریح الزامات ISO14001:2004
درس

ارزیابی انطباق

ارزیابی انطباق

دوره آموزش مجازی ارزیابی انطباق
درس

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM
درس

Access

Access

آموزش مجازی Access
درس

PowerPoint

PowerPoint

آموزش مجازی PowerPoint
درس

Excel

Excel

دوره آموزشی مجازی Excel
درس

فتوشاپ

فتوشاپ

آموزش فتوشاپ
درس

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دوره مجازی مبانی کامپیوتر
درس

آزمون درس مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

آزمون درس مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

درس

آزمون درس کار گروهی

آزمون درس کار گروهی

درس

آزمون درس اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در نگهبانی

آزمون درس اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در نگهبانی

درس

آزمون درس EFQM

آزمون درس EFQM

درس

آزمون درس اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

آزمون درس اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

درس

آزمون درس Word

آزمون درس Word

درس

اینترنت

اینترنت

درس

آزمون درس اینترنت

آزمون درس اینترنت

درس

آزمون درس Excel

آزمون درس Excel

درس

آزمون درس فتوشاپ

آزمون درس فتوشاپ

درس