درس‌های موجود

دوره الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر

دوره الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر

درس

دوره الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی

دوره الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی

مدرس دوره جناب آقای دکتر احسان مقدم
درس

دوره الکترونیکی مدیریت زمان (ویژه مخابرات)

دوره الکترونیکی مدیریت زمان (ویژه مخابرات)

مدرس جناب آقای مهندس اسکندری
درس

دوره الکترونیکی امنیت کاربری فناوری اطلاعات

دوره الکترونیکی امنیت کاربری فناوری اطلاعات

درس

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
درس

دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و روابط عمومی
درس

دوره الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای

دوره الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای
درس

دوره الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

دوره الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

درس

دوره الکترونیکی مهارتهای سرپرستی

دوره الکترونیکی مهارتهای سرپرستی

درس

دوره الکترونیکی کار گروهی

دوره الکترونیکی کار گروهی

درس

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)
درس

دوره الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

دوره الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی
درس